Stanovy

Článok I. Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie DOMINO – Prievidza (ďalej OZDP) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom chcú vykonávať záujmovú činnosť v oblasti liečebnej, rehabilitačnej, relaxačnej a pedagogicko-psychologickej pomoci mentálne, resp. s pridruženými somatickými poruchami, postihnutým občanom. Poslaním OZDP je vytváranie podmienok pre zlepšenie fyzického a psychického zdravia postihnutých občanov prostredníctvom organizovania rehabilitačno-liečebných pobytov v prostredí zlepšujúcom telesný i duševný stav, poradenstvom, aktivitami pre socializáciu.
 2. OZDP je otvoreným, samostatným, nepolitickým občianskym združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na základe spoločných záujmov a cieľov.
 3. OZDP sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujme v a potrieb.
 4. Sídlom združenia j z Veterná 11, 971 01 Prievidza

 

Článok II. Cieľ a činnosť

 1. OZDP realizuje svoje ciele a činnosť týmito spôsobmi:
  1. obhajovanie a presadzovanie záujmov členov navonok
  2. stará sa o prosperitu a ochranu svojich záujmov.
 2. V súlade a v záujme s potrebami a cieľmi činnosti OZDP spolupracuje na báze dohôd so zainteresovanými orgánmi, organizáciami, podnikateľskými subjektami’a inštitúciami v rámci Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí.
 3. V záujme rozvoja svojej základnej náplne si OZDP zriaďuje hospodárske činnosti, čiže si vytvára ekonomickú a personálnu základňu.
 4. Činnosť:
 • možnosť využitia voľného času postihnutých občanov a členov združenia s priamym vplyvom na ich telesný i duševný zdravotný stav,
 • organizovanie športových, rekreačných a kultúrnych podujatí s umožnením zúčastniť sa ich postihnutým občanom i členom združenia,
 • poskytovať poradenské služby v oblasti problematiky,
 • mentálneho i somatického postihu pre občanov s hendikepom, ich rodín a členov OZDP,
 • vyhľadávanie talentov medzi hendikepovanými a vytváranie,
 • podmienok pre ich rozvoj v oblasti športu, kultúry a pod.,
 • vytváranie podmienok pre resocializáciu občanov s postihom,
 • spoločensko-kultúrne podujatia pre členov združenia a ostatných,
 • občanov.

 

Článok III. Členstvo

 1. Členom OZDP môže byť fyzická alebo právnická osoba; ak súhlasí s programom, poslaním a stanovami OZDP.
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe prihlášky výkonná rada OZDP.
 3. Dokladom o členstve j e členský preukaz.
 4. Členstvo zaniká oznámením člena výkonnej rade, vyškrtnutím pre neplnenie základných členských povinností vyplývajúcich zo stanov, alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlúčiteľné s členstvom v tomto združení.
 5. Člen OZDP má právo:
 • odieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,
 • -obracať sa na orgány združenia s podnetmi: sťažnosťami,
 • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
 • vyvíjať aktivitu v prospech OZDP.
 1. Člen OZDP má povinnosti:
 • dodržiavať stanovy združenia,
 • plniť uznesenia orgánov združenia,
 • aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
 • riadne platiť členské príspevky a poplatky.

 

Článok IV. Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

 1. OZDP sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými priamymi piedpismi platnými v SR, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány zväzu telesne postihnutých občanov a združenia pre pomoc mentálne postihnutým občanom v SR.
 2. Orgány OZDP využívajú všetky možnosti, aby v súlade s právnymi normami získali ďalšie vlastné príjmy.
 3. Výkonná rada OZDP chráni záujmy svojich členov vo vzťahu k iným združeniam, orgánom a inštitúciám.
 4. Výkonná rada si podľa podmienok a potrieb a po schválení valným zhromaždením vytvára profesionálny aparát.

 

Článok V. Orgány OZDP

 1. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie členov. Koná sa jeden k át do roka a zvoláva ho výkonná rada združenia.
 2. Valné zhromaždenie:
 • schvaľuje, mení alebo dopĺňa stanovy združenia,
 • prerokúva správu výkonnej rady o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje hlavné zameranie na ďalšie obdobie, jeho rozpočet a správu revíznej komisie,
 • volí výkonnú radu,
 • volí revíznu komisiu,
 • rozhoduje o vylúčení člena,
 • schvaľuje organizačný poriadok.

Na platnosť uznesení sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených členov na zasadnutí valného zhromaždenia.

 1. Výkonná rada riadi činnosť združenia medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami.
 2. Výkonná rada sa skladá z:
 • predsedu
 • tajomníka
 • hospodára

Schádza sa jeden krát za mesiac.

 1. Výkonná rada je výkonným, koordinačným a reprezentačným orgánom združenia. Je oprávnená rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú vyslovene vyhradené valnému zhromaždeniu.
 2. Menom združenia sú oprávnení vystupovať a rokovať členovia výkonného výboru.
 3. Štatutárnym zástupcom oranizácie je predseda OZDP.

 

Článok VI. Revízna komisia

 1. Je nezávislým orgánom združenia na čele s predsedom. Volí ju valné zhromaždenie, ktorému sa aj zodpovedá. Revízna komisia pracuje na základe vlastného štatútu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa rokovaní orgánov združenia s hlasom poradným.

 

Článok VII. Majetok a hospodárenie

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
 • členské príspevky,
 • príspevky, dary, dotácie a granty fyzických a právnických osôb,
 • výnosy majetku,
 • príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa združenia,
 • z výnosov vedľajšieho hospodárstva a iných podnikateľských činností.
 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade so zákonom o účtovníctve.

 

Článok VIII. Zánik združenia

 1. O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie.
 2. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 3. Ak zaniká združenie rozpustením, riadi sa stanovami a platným právnym poriadkom.
 4. Pri likvidácii združenia sa najprv -uhradia všetky pohľadávky združenia. Na tento účel výkonná rada určí likvidátora.

 

Článok IX. Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením a po obdržaní potvrdenia o povinnej registrácii organizácie na Ministerstve Vnútra Slovenskej Republiky.